ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

SPRÁVCE:
 
Mgr. Veronika Kasanová, IČ: 034 29 687, se sídlem Badeniho 291/3, Praha 6
Tel. 728 622 326, e-mail: info@advokat-kasanova.cz
 
JAKÉ ÚDAJE SHROMAŽĎUJI?
 
- Jméno, příjmení
- Adresa bydliště nebo sídla
- Datum narození, popřípadě rodné číslo, IČ / DIČ
- E-mailová adresa
- Telefonní číslo
- Bankovní účet
 
NA ZÁKLADĚ JAKÉHO PRÁVNÍHO TITULU A ZA JAKÝM ÚČELEM?
 
- Na základě plnění smlouvy uzavřené s Vámi a za účelem plnění této smlouvy;
- Za účelem plnění zákonných povinností zejména ve vztahu k orgánům státní správy;
- Právním základem pro zpracování může být také můj oprávněný zájem, například v případě soudního sporu apod.
- Na základě Vašeho souhlasu v případě kontaktování prostřednictvím kontaktního formuláře.
 
ODKUD ZÍSKÁVÁM OSOBNÍ ÚDAJE?
 
Osobní údaje získávám přímo od Vás nebo prostřednictvím veřejně přístupných rejstříků jako je obchodní rejstřík, rejstřík ekonomických subjektů (ARES), živnostenského rejstříku, katastr nemovitostí apod.
 
KOMU BUDOU OSOBNÍ ÚDAJE ZPŘÍSTUPNĚNY NEBO PŘEDÁNY?
 
Vaše osobní údaje mohou být předány soudu, spolupracujícímu advokátovi, pojišťovně v případě pojistné události, přepravci pro případ doručení Vaší zásilky, orgánům státní správy, České advokátní komoře.
 
JAK DLOUHO BUDU OSOBNÍ ÚDAJE UCHOVÁVAT?
 
Po dobu trvání smlouvy a potřeby plnění práv a povinností z ní vyplývající a dále po dobu 5 let od skončení poskytování právních služeb.
 
MUSÍTE MI VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE POSKYTNOUT?
 
Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, ale bez jejich poskytnutí Vám nemohu poskytovat právní služby nebo Vás zpětně kontaktovat. V souvislosti se zpracováním osobních údaje máte níže uvedená práva.
 
JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA?
 
- Právo odvolat souhlas, je-li zpracování prováděno na základě souhlasu.
- Právo na přístup k osobním údajům se rozumí Vaše právo získat ode mě informaci zda zpracovávám či nikoliv Vaše osobní údaje a pokud ano, máte právo na informaci o účelu zpracování, kategorii osobních údajů, době zpracování, o příjemcích údajů, a na další níže uvedená práva.
- Právo na opravu Vašich osobních údajů.
- Právo na informace o tom jaké osobní údaje, jakým způsobem a proč zpracovávám.
- Právo na výmaz (být zapomenut) v případě, že osobní údaje již nejsou potřebné, byl odvolán souhlas, vznesli jste námitky proti zpracování nebo je zpracovávám protiprávně. 
- Právo na omezení zpracování znamená, že každé zpracování osobních údajů musí být prováděno pouze v souladu s účelem, pro který byly osobní údaje poskytnuty.
- Právo vznést námitku proti automatizovanému zpracování 
- Právo na přenositelnost údajů představuje Vaše právo získat osobní údaje, které se Vás týkají a tyto předat jinému správci
- Právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel. +420 234 665 111, www: https://www.uoou.cz, E-mail: posta@uoou.cz, ID datové schránky: qkbaa2n
- Právo získat informace o porušení zabezpečení Vašich osobních údajů.

Kontakt

Mgr. Veronika Kasanová, advokátka

Sídlo: Badeniho 291/3, 160 00 Praha 6 - Hradčany

č. osv. ČAK 15833
IČ: 034 29 687
ID datové schránky: 7u5uecy

Česká advokátní komora

Orgánem pro mimosoudní řešení sporů mezi advokátem a spotřebitelem je Česká advokátní komora, se sídlem Národní 118/16, 110 00 Praha 1, IČ: 660 00 777, jako subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu od 5.2.2016. Více informací na www.cak.cz .